Финансови застраховки

Финансовите рискове може да бъдат покрити от най-различни видове застрахователни продукти. Лесното планиране на паричния поток, достъп до финансиране и увеличаване на продажбите, конкурентоспособност и по-лесно навлизане на нови пазари, са само няколко от предимствата на застраховките за финансови рискове.

• Търговски риск – Вътрешен пазар / застраховка на вземания/;
• Търговски риск – Експорт / застраховка на вземания/;
• / Възможност за покритие на политически риск/.
Предмет:
Плащания по договори за продажба на стоки или предоставяне на услуги за определен период на отсрочване на плащането.
Покрити Рискове:
Търговски рискове:
• Забавяне на плащанията;
• Неплатежоспособност на длъжника (несъстоятелност и ликвидация);
Политически рискове:
• Политически събития: война, стачки, ембарго, преврат и др.;
• Мораториум върху плащанията;
• Конфискация и национализация;
• Промени в режима на плащанията;
• Приемане или изменения в нормативните актове и др.

Предмет:
Застраховка на български инвестиции, реализирани в чужда държава под формата на капитал, собственост, имущество, нематериални права или услуги.
Покрити рискове:
• Невъзможност за конвертиране на местната валута в свободно конвертируема;
• Невъзможност за прехвърляне на плащанията в България;
• Експроприация, национализация или конфискация;
• Политически мотивирани актове на насилие – война, революция, бунт, тероризъм, саботаж и др.

Предмет:
Застраховка на банков кредит, отпуснат с цел производство на стоки или предоставяне на услуги, предназначени за износ. Застрахован е банката, отпускаща кредита.
Покритие рискове:
• Търговски и нетърговски рискове, свързани с длъжника, чуждестранния купувач и държавата на купувача.

Предмет:
Застраховка на банкови гаранции.
Покрити рискове:
• Основателно или неоснователно усвояване на гаранцията, както и политически събития в страната на купувача.

Предмет:
Акредитиви, издадени в полза на български износител.
Покрити рискове:
Неизпълнение или отказ от страна на банката издател на акредитива да плати на износителя на падежа без да има правно основание за това.

Предмет:
Договори за лизинг.
Покрити рискове:
• финансови загуби, възникнали вследствие на неплащане на дължими лизингови вноски по договора за лизинг.

Предмет:
• Застраховане на гаранции за добро изпълнение / Maintenance bond/;
• Гаранция за авансови плащания / Advance payment bond/;
• Гаранция за изпълнение на договор / Performance bond/;
• Тръжна гаранция /Bid Bond/.
Покрити рискове:
Всички рискове които са по задължения за добро изпълнение, изпълнение по договори и авансови плащания.

Предмет:
Разни финансови загуби по търговски договори на физически и юридически лица.
Покрити рискове:
Финансови загуби на физически и юридически лица, които може да се сбъднат след неизпълнение на условия по договори за предоставяне на стоки и/или услуги на свои клиенти при условия на отложено плащане. / загуби от лизинг, наем на движимо и не движимо имущество, търговски кредит и др./.