Застраховка Отговорности

Застраховка „ Професионална отговорност”

Застраховките “Професионална отговорност” обединяват видовете имуществена отговорност на различни категории лица, които при осъществяване на своите професионални задължения могат да причинят материални и нематериални вреди на трети лица. Обект на застраховане са имуществени интереси на Застрахования, свързани с отговорността за вреди, причинени на трети лица в резултат на грешка или пропуск, допуснати при изпълнение на практикуваната основна професия.
Според закона, всички професионалисти, чиято работа може да доведе до сериозен риск за околните, са длъжни да сключат полица, чрез която да покрият евентуални щети към трети лица: лекари и медицински персонал, строители, адвокати,туроператори, застрахователни брокери, нотариуси, железопътни и авиокомпании. Лимитът на отговорност по застрахователната полица се договаря.

Най-популярните продукти са:

Обща гражданска отговорност

Застраховката „Обща гражданска отговорност” покрива отговорността на юридически или физически лица за причинените на трети лица имуществени или неимуществени вреди при осъществяване на стопанската си дейност.

В обхвата на застрахователната защита се включват:

 • Всички суми, които Застрахованият е законово задължен да плати за вредите, причинени от него на трети лица, изразяващи се в телесно увреждане (вкл.смърт, заболяване или загуба на работоспособност) и/или в увреждане или загуба на движими и недвижими вещи;
 • Съдебни разноски по дела срещу Застрахования, във връзка със застрахователни събития покрити от застраховката;
 • Целесъобразно направените от Застрахования разходи за ограничаване на вредите.
  По застраховка “Обща гражданска отговорност” се договарят два лимита на отговорност между Застрахователят и Застрахования: Лимит за едно застрахователно събитие и агрегатен лимит.
 • Единичният лимит е максималният размер на обезщетение, което Застрахователят ще изплати за вреди, вследствие на едно застрахователно събитие независимо от броя на увредените лица;
 • Агрегатният лимит е максималната сума, която Застрахователят ще изплати за вреди, възникнали в резултат на всички застрахователни събития през срока на застраховката.
  При възникнало застрахователно събитие, отговорността на застрахователя е до размера на лимита, договорен по съответната полица.
  Размерът на дължимото застрахователно обезщетение се определя въз основа на:
 • Извънсъдебно споразумение – има действие за Застрахователя , само ако го е одобрил;
 • Влязло в сила съдебно решение (съдебен акт).