Здравна застраховка и злополука

Застраховката покрива застрахователни претенции в следствие на заболяване или злополука, дневни пари за болничен престой, фрактури и счупвания в следствие на злополука, фиксирана сума за операции, разходи за медицински лекарства, консумативи и др. Застраховката може да бъде:
• Индивидуална;
• Семейна (съпруг/а, партньор/ка, деца);
• Групова.
Застраховащият има право да избере условията, при които се сключва полицата. Те се отнасят за всички застраховани лица по една полица. Застраховката се сключва въз основа на писмено предложение, по образец на застрахователя, което включва и здравна декларация на лицето, което ще бъде застраховано. Предложението се подписва лично от застраховащия по полицата и всички застраховани лица. Ако някое от тези лица е под 18 години, предложението се попълва и подписва от законните му представители.

Застраховат се здрави физически лица на възраст от 1 до 64 навършени години към датата на сключване на застраховката, като при изтичане на застраховката максималната възраст на застрахованото лице не трябва да надвишава 65 години.

Отлагателният период е периодът от време, през който застрахователят не носи отговорност, в случай че настъпи застрахователно събитие, независимо от факта, че застрахователният договор е в сила.